• DirectionОшТУ
  • Phone+996 552 947890

Исмаилова Жыпара Абдыласовна,  Жумабаев Мураталы Садыралиевич

КЫРГЫЗ-АТА МАМЛЕКЕТТИК УЛУТТУК ЖАРАТЫЛЫШ ПАРКЫНЫН ТАБИГЫЙ БИОКӨПТҮРДҮҮЛҮГҮН САКТООДО ЗАРЫЛ БОЛГОН КОМПЛЕКСТҮҮ ИШ-ЧАРАЛАР

Раимбеков Каныбек Тургунович, Кулубекова Дамира

БИОЛОГИЯЛЫК ЖАКТАН ТАЗАЛАНГАН САРКЫНДЫ СУУЛАРДАН ЖОГОРКУ ТҮЗҮЛҮШТӨГҮ СУУ ӨСҮМДҮКТӨРҮН КОЛДОНУУ МЕНЕН АЗОТ ЖАНА ФОСФОР ТУЗДАРЫНАН ТАЗАЛОО МЫЙЗАМ ЧЕНЕМДҮҮЛҮКТӨРҮ

Тешебаева Зулумкан Абдыманаповна, Бакыт кызы Нурайым, Айтиева Тамара Араповна

ЯДЕРНЫЙ ПОЛИЭДРОЗ НЕПАРНОГО ШЕЛКОПРЯДА ОРЕХОВО-ПЛОДОВЫХ ЛЕСОВ КЫРГЫЗСТАНА

 Муратбек кызы Элиза, Исраилова Гулбарчын Салимовна

ӨСҮМДҮК СЫРЬЁСУН БИОКОНВЕРСИЯЛООЧУ МИКРОООРГАНИЗМДЕРДИН АЙРЫМ ТҮРЛӨРҮНӨ МҮНӨЗДӨМӨ

Муратбек кызы Элиза, Исраилова Гулбарчын Салимовна

О ПЕРСПЕКТИВЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ РАСТЕНИЕВОДСТВА В КЫРГЫЗСТАНЕ

Джапарова Шекерхон Жапаровна, Абдыкадыр уулу Ысмайил, Муктар кызы Мээримай, Рахметов Улугбек, Тохтасинова Дилрабо

О ВЛИЯНИИ ГУМАТИЗИРОВАННЫХ ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН РАСТЕНИЙ В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

Авазбек уулу Акбуура, Мамасалы уулу Нурмухамед, Жетимишова Фатима Жамалидиновна

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕННЫХ ОПЫТОВ, С ГУМИНОВЫМИ ПРЕПАРАТАМИ, С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

Шамшиев Бакытбек Нуркамбарович, Артыкбаев Сейитгазы Адилбекович, Тажибаева Эркайым Узаковна, Токтобаева Рахат Орозбековна

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АЙМАГЫНДАГЫ ЖЕР КӨЧКҮ ПРОЦЕССТЕРИНЕ МОНИТОРИНГ ЖАНА БОЛЖОЛДОО

Маметова Кызбурак Кожоевна, Уметалиева Нускайым Кимсанбаевна, Темиркул кызы Каухар, Мамасадык уулу Арстан

ОШ ШААРЫНЫН ЖАШООЧУЛАРЫНА ЖАШЫЛДАНДЫРУУ ҮЧҮН ОТУРГУЗУЛГАН ДАРАКТАРДЫН ЭКОЛОГО - ТЕРАПЕВТИКАЛЫК ТААСИРИ

Боромбаев Асан, Пернеев Акыл Нуруллаевич, Исмаилова Жыпара Абдыласовна, Мамасадык уулу Арстан

ЛЕСОВОДСТВЕННО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕСТОПРОИЗРАСТАНИЯ И ДИАПАЗОН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ (НА ПРИМЕРЕ ДАШМАНСКОГО ГОСЗАПОВЕДНИКА)

Бердигулова Мээрим Аматбековна, Мурзакулов Советбек Сыдыкович, Абсатаров Равшанбек Ракманалиевич, Маметова Кызбурак Кожоевна 

НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ, ПРОИЗРАСТАЮЩИЕ В УСЛОВИЯХ ПУСТЫНЬ, ПОЛУПУСТЫНЬ И СТЕПЕЙ ТУРКЕСТАНО-АЛАЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ

Шамшиев Бакытбек Нуркамбарович,Ибраев Эмильбек Бекбоевич, Жумабаев Мураталы Садыралиевич, Боромбаев Асан

РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В ЗАКАЗНИКАХ ЮГА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 Ибраев Эмильбек Бекбоевич, Боромбаев Асан, Артыкбаев Сейитгазы Адилбекович, Тажибаева Эркайым Узаковна

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗАКАЗНИКОВ В СИСТЕМЕ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ЮГА КЫРГЫЗСТАНА И РАЗРАБОТКА НЕОБХОДИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

 Жорокулова Алина

МИЦЕЛИЙЛҮҮ КОЗУ КАРЫНДАРДЫН ЖАЛПЫ ТҮЗҮЛҮШҮ ЖАНА ПРАКТИКАЛЫК МААНИСИ

Сапарбай кызы Самара, Жорокулов Дуйшонали Абдимаматович

ТҮШТҮК КЫРГЫЗСТАНДЫН ТАЗА СУУ ЗАПАСТАРЫ МЕНЕН БАЙЛАНЫШКАН НЕГИЗГИ ПРОБЛЕМАЛАРГА ЭКОЛОГИЯЛЫКБАА БЕРҮҮ

Айтиева Тамара Араповна

ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ БАТКЕНСКОГО РЕГИОНА

Сапарова Гульмира Баатыровна,  Аблакимов Усон Асанович, ,Жанибеков Тилек Максатбекович

АНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЯПАРАБОЛИЧЕСКОГО ТИПА