• DirectionОшТУ
  • Phone+996 552 947890

Зайнидин Курманов - д.и.н., проф, Бишкек
Zainidin Kurmanov-d.h.s., prof, Bishkek.
КЫРГЫЗСТАН: НА СТЫКЕ ЦИВИЛИЗАЦИЙ (НА ПРИМЕРЕ ПОКОЛЕНИЙ)

Ч. Б.Тобакалов - к.и.н.,доц.ОшТУ
Ch.B.Tobakalov- c.h.s.,Associate prof. OshTU
АЛЫМБЕК ДАТКА АСАН-БИЙ УУЛУ – БЕЛГИЛҮҮ ТАРЫХЫЙ ИНСАН

З.М. Абдыразакова – преп. ОшТУ
Z.M.Abdrazakova- lecturer OshTU
КУРМАНЖАН ДАТКА-ЧЫГЫШ АЯЛДАРЫНЫН ФЕНОМЕНИ

Г.К. Бекмурзаева –к.и.н.,доц.ОшТУ
G.K.Bekmurzaeva – c.h.s.,Associate prof. OshTU
КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТҮҮЛҮГҮНҮН КАЛЫПТАНЫШЫНДАГЫ МУХАММЕД КЫРГЫЗДЫН ОРДУ

М. Колдошев- к.п.н.,доц.ОшТУ
M.Koldoshev- c.p.s.,Associate professor OshTU
МАНАС БААТЫРГА КОЛУКТУ БОЛУШКАН АЯЛДАРДЫН САПАТТАРЫ ЖАНА КАСИЕТТЕРИ ТУУРАЛУУ

М. Колдошев
К.п.н., доц. ОшГУ
M.Koldoshev – c.p.s., associate prof. OshSU
МАНАС ДҮБҮРӨ КАНДЫН ОРДОСУН ӨЗҮНӨ КАРАТУУ МААЛЫНДА КЕЗДЕШКЕН ТАРБИЯЛЫК ТААСИРЛЕР

Н. Мендибаев - к.соц.н.,доц.ОшТУ
N.Mendibaev- c.s.s., associate professor OshTU
КЫРГЫЗСТАН АЙЫЛДАРЫНЫН СОЦИАЛДЫК АБАЛЫНЫН ӨЗГӨРҮШҮ-УЧУРДУН ТАЛАБЫ

Э.К. Муратова, Г.Т. Ташматова
преп. ОшТУ, к.э.н., доц. ОшТУ
E.K. Muratova, G.T. Tashmatova
lecturer OshTU, c.e.s., associate professor OshTU
СКЛОНЕНИЕ ФАМИЛИЙ И ЛИЧНЫХ ИМЕН В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Ч.Г. Сатыбалдиева, А.А. Джусуева
Преп. ОшТУ,ст.преп. ОшТУ
CH.G. Satybaldiyeva, A.A. Dzhusueva
Teacher OshTU, senior teacher OshTU
АНАЛИЗ СТИЛИСТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ДИСКУРСА

Н.З.Хабибуллаева, К.Т. Тургунбаева
Ст. преп. ОшТУ, ст.преп. ОшТУ
N.Z.Habibullaeva, K.T. Turgunbaeva
Senior teacher OshTU, senior teacher OshTU
РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В БУДУЩЕМ ОБУЧЕНИИ