• DirectionОшТУ
  • Phone+996 552 947890

Тултабаев Мухтар Чуманович, Жуманова Умит Тукеновна

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВЕННЫХ И КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ САФЛОРА ВЫРАЩЕННЫХ В РАЗНЫХ РЕГИОНАХ

 Тултабаева Тамара Чумановна, Жуманова Умит Тукеновна, Тултабаев Мухтар Чуманович, Абубакирова Лаура

 МЕДОВЫЕ НАПИТКИ НА ОСНОВЕ ЯГОДНОГО И ОВОЩНОГО СЫРЬЯ

 Исмаилова Жыпар Абдыласовна, Мурзакулов Советбек Сыдыкович, Жумабаев Мураталы Садыралиевич, Ибраев Эмилбек Бекбоевич

КЫРГЫЗ-АТА УЛУТТУК ЖАРАТЫЛЫШ ПАРКЫНА ЭКОЛОГИЯЛЫК АБАЛЫНА БАА БЕРҮҮ

Маметова Кызбурак, Мамасадык уулу Арстан, Абсатаров Равшанбек Ракманалиевич

ШААРДЫН ОПТИМАЛДУУ ЧӨЙРӨСҮН ТҮЗҮҮДӨ ЖАШЫЛ МЕЙКИНДИКТЕРДИН ЭКОЛОГИЯЛЫК РОЛУ

Боромбаев Асан, Ибраев Эмилбек Бекбоевич, Жумабаев Мураталы Садыралиевич, Тажибаева Эркайым, Пернеев Акыл Нуруллаевич

БЕШ -АРАЛ МАМЛЕКЕТТИК ЖАРАТЫЛЫШ КОРУГУНУН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ ЖАНА КӨЙГӨЙЛӨРҮ

Шамшиев Бакытбек Нуркамбарович, Бурханов Айткул Мустафаевич, Ибраев Эмильбек Бекбоевич, Тажибаева Сайрагуль

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАПОВЕДНИКЕ СУРМАТАШ

Джапарова Шекерхан, Муктар кызы Мээримай, Абдыкадыр уулу Ысмаил

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД АДСОРБЕНТОМ ИЗ УГЛЕЙ КЫРГЫЗСТАНА 

Айтназарова Анаркан Мамазаитовна

СУЮКТУКТАРДАГЫ БЕТТИК ТАРТЫЛУУ КУБУЛУШУНУН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

Мамасалы уулу Нурмухамед

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ГУМИНОВЫХ ПРЕПАРАТОВ НА СОСТОЯНИЕ ПОЧВ И РАСТЕНИЙ

Жорокулова Алина

КОЗУ КАРЫН МИЦЕЛИЯСЫН ӨСТҮРҮҮДӨ СУБСТРАТТАРДЫНКУРАМЫ ЖӨНҮНДӨ