• DirectionОшТУ
  • Phone+996 552 947890

Беков Торогул Ниязович

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА МОЛОКА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Беков Торогул Ниязович

РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО СЕКТОРА В ИССЫК-КУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ –КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР В ПОВЫШЕНИИ АГРОЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА СТРАНЫ

Зикираев Марат Тологонович, Керимбаева Тынара Эркинбековна

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АЙЫЛ-ЧАРБА СЕКТОРУНУН ПОТЕНЦИАЛЫ ЖАНА ӨНҮГҮҮ ТЕНДЕНЦИЯСЫ

Эргешова Чынара Мухтаровна, Жыргалбеков Айтенир Жыргалбекович

БЛОКЧЕЙН СИСТЕМАСЫНЫН СТОМАТОЛОГИЯДАГЫ БУХГАЛТЕРДИК ЭСЕПКЕ ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ

Орозалиева Бекайым

КЫРГЫЗСТАНДАГЫ ЭЛЕКТРОНДУК СООДАГА САЛЫК САЛУУ 

Сатыбалдыев Абдимиталип Баатырбекович

ЖАСАЛМА ИНТЕЛЛЕКТТИН БИЛИМ БЕРҮҮДӨГҮ РОЛУ

Кылычова Нурия Эсеналиевна, Аккожоева Айназик Канатбековна

ТААНЫП - БИЛҮҮГӨ КАРАЙ ЖОЛДО БЛУМДУН ТАКСОМОНИЯСЫНЫН ОРДУ

Kulubekova Azarabu Omorakunovna, Tashbaeva Altynai

USING INTERACTIVE METHODS IN TEACHING SPEAKINGIN ENGLISH LESSONS

 Кулубекова Азарабү Оморакуновна, Маметеминова Анара Замирбековна

АРАЛЫКТАН ОКУУТУУ: УЧУРДАГЫ АБАЛЫ

Исмаилова Бумайрам, Жаңыбаева Нуриза Каныбековна

АНГЛИС ТИЛИН ОКУТУНУН ТРАДИЦИЯЛЫК ЭМЕС МЕТОДДОРУ

Маматилда кызы Элиза, Омарова Бегимай Эрнисовна

ЛЕКСИКАНЫ ОКУТУУДА ИНТЕРНЕТ РЕСУРСТАРЫН КОЛДОНУУНУН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

Жоробекова Айнагуль Эрмековна

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЁТА И АУДИТАФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

Маматова Мира Жанибековна, Бердибекова Сырга Каныбековна

ПСИХОЛОГИЯ ЖАНА ПЕДАГОГИКА САБАКТАРЫНДА СЫНЧЫЛ ОЙЛОМДУ ӨСТҮРҮҮ ТЕХНОЛОГИЯСЫН КОЛДОНУУНУН ЖОЛДОРУ

Алиева Роза Абдусабировна

МУГАЛИМДЕРДИН КЕСИПТИК КВАЛИФИКАЦИЯСЫН ЖОГОРУЛАТУУНУН КӨЙГӨЙЛӨРҮ