• DirectionОшТУ
  • Phone+996 552 947890

Садыков Замирбек Маматхалилович – улук окутуучу,
Ош мамлекеттик университети
ЧАРБАЛЫК - КОМПЕТЕНТТҮҮ ТАПШЫРМАЛАРДЫ АЛГЕБРАНЫ ОКУТУУДА КОЛДОНУУ

Ажиматова Элмира Жумабаевна – окутуучу,
Абдукаимова Арапат Жолиевна – окутуучу,
Ош мамлекеттик университети
ЖАҢЫ БИЛИМ БЕРҮҮ СТАНДАРТТАРЫНЫН КОНТЕКСТИНДЕ МАТЕМАТИКАНЫ ОКУТУУНУН ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ

Тагаева Дамира Абылкасымовна – п.и.к.,
Мамытова Айгуль Кеңешбаевна – магистрант,
Ош мамлекеттик университети
www.tagaeva.69@.mail
9-КЛАССТА ГЕОМЕТРИЯНЫ ОКУТУУДА КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮККӨ БАГЫТТАЛГАН ТАПШЫРМАЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУУ

Кедейбаева Дильбара Арстаналиевна –к.п.н., доцент,
Ошский государственный университет
e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Ажиева Лилия Токтосуновна -―Мурас‖ инновациянный колледж,
г.Ош, Кыргызстан
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПРИ РЕШЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ В ЮРИСПРУДЕНЦИИ

Зулпукарова Дамира Исмаиловна – п.и.к., доцент,
Ош мамлекеттик университети,
Аркалыкова Эркингүл Маматкадыровна – окутуучу,
Ош гуманитардык-педагогикалык институту
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
ОКУТУУДА ЗАМАНБАП ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ КОЛДОНУУНУН УЧУРДАГЫ МАСЕЛЕЛЕРИ

Аттокурова Анаркан Джалиловна – к.п.н., доцент,
Немат кызы Айзада – магистрант,
Ошский государственный университет
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БАКАЛАВРА В ГОС ВПО ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ НАПРАВЛЕНИЮ

Кадыркулова Нургул Козубековна – доцент,
Сеитов Азиз-Бакыт – магистрант,
Ош технологиялык университети
ДИСТАНТТЫК НЕГИЗДЕ ОКУГАН СТУДЕНТТЕР YЧYН ФИЗИКА КУРСУН ОКУТУУДА ИННОВАЦИЯЛЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ КОЛДОНУУ

Сатыбаев Алимбай Таштанович – доцент,
Машиев Медетбек Айтмаматович – доцент,
Ошcкий технологический университет
ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЛИЦЕЯХ И КОЛЛЕДЖАХ

Машиев Медетбек Айтмаматович –доцент,
Сатыбаев Алимбай Таштанович – доцент,
Ош технологиялык университетинин
ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЛАРДА ТЕХНИКАЛЫК БАГЫТТА АДИСТЕРДИ ДАЯРДООДО ОКУТУУНУН ИНТЕРАКТИВДҮҮ ФОРМАЛАРЫН КОЛДОНУУ

Зикирова Гулайым Абдылдаевна – п.и. к., доцент,
Култаева Динара Чокоевна - п.и. к.,
Ошский технологический университет
БИЛИМ БЕРҮҮДӨ КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮК МАМИЛЕНИН ИНТЕНСИВДҮҮ ӨНҮГҮШҮ

Алиева Роза Абдусабировна –окутуучу,
Алдашов Муктарбек Кадырбекович – ф.-м.и.к., доцент,
Ош технологиялык университети
ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЛАРДА ИННОВАЦИАЛЫК БИЛИМ БЕРҮҮНҮН ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫНДАГЫ ПЕДАГОГИКАЛЫК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨР

Касымбеков Эркин Аскарбекович – п.и.к., доцент,
Акмырадов Байрам – студент, ПМиИ-17 тайпасы,
Ош технологиялык университети
АЗЫРКЫ КООМДО ИНСАНДЫ КАЛЫПТАНДЫРУУНУН НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕРИ

Маматова Мира Жанибековна - ага окутуучу,
Орозали кызы Гүлкайыр – окутуучусу,
Ош технологиялык университети
ОШТУДАГЫ СТУДЕНТТЕРДИН ОКУУГА БОЛГОН МОТИВАЦИЯСЫН ИЗИЛДӨӨ

Жумабаева Динара Сапарбаевна - окутуучу,
Сатыбалдыева Жазгул Карыбековна – окутуучу,
Ош гуманитардык-педагогикалык институту,
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
КОЛЛЕДЖДЕРДЕ МОЛДО КЫЛЫЧТЫН «БУУДАЙЫК» ЧЫГАРМАСЫН ЭТНОПЕДАГОГИКАЛЫК НЕГИЗДЕ ОКУТУУНУН ЖОЛДОРУ


Надырбекова Гулаим Раимжановна - окутуучу,
Ош гуманитардык – педагогикалык институту,
E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
БАШТАЛГЫЧ КЛАССТАРДЫН МАТЕМАТИКАСЫНДА ТУЮНТМА ЖАНА АНЫН МААНИСИН ОКУТУУ ЖОЛДОРУ

Осекова Токтокан Качыбековна-окутуучу,
Ош гуманитардык-педагогикалык институту
ОКУУ, ТАРБИЯЛОО ИШМЕРДИГИНДЕ МУГАЛИМ МЕНЕН АТА-ЭНЕЛЕРДИН КЫЗМАТТАШТЫГЫ

Тынчтыкбек кызы Гүлнура,
Шамшиева Гүлкайыр Абдыкаровна-окутуучулар,
Ош гуманитирдык-педагогикалык институту
ПЕДАГОГИКАЛЫК ИШМЕРДҮҮЛҮКТӨГҮ СӨЗДҮН ОРДУ

Турдубаева Кандалатхан Ташполотовна – п.и.к, доцент,
Ош гуманитардык-педагогикалык институту,
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
БОЛОЧОК МАТЕМАТИКА МУГАЛИМИНИН МЕТОДИКАЛЫК КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮГҮН КАЛЫПТАНДЫРУУ

Жороева Айнура Рахмановна – окутуучу,
Ош гуманитардык-педагогикалык институту
САНАРИПТЕШТИРҮҮНҮН ЭНЕ ТИЛДИ ӨНҮКТҮРҮҮДӨГҮ ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ

Аскарова Гүлкайыр Маматкадыровна-окутуучу,
Ош гуманитардык-педагогикалык институту
КЫРГЫЗ ТИЛИ САБАГЫНДА СТУДЕНТТЕРДИН КЕП ИШМЕРДҮҮЛҮКТӨРҮН ӨРКҮНДӨТҮҮНҮН МААНИСИ ЖАНА ЖОЛДОРУ

Сооронбаева Нургул Акылбековна – окутуучу,
Ош гуманитардык-педагогикалык институту
E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
ФИЗИКА ПРЕДМЕТИНЕН КЛАССТАН ТЫШКАРКЫ ИШТЕРДИ УЮШТУРУУ

Научно-технический журнал известия ОшТУ

izvestiya titleИзвестия ОшТУ
ISSN 1694-660Х
Научно-технический журнал
Основан в 2000 году. Выходит два раза в год
Учредители:
«Ошский технологический  университет им. М.М. Адышева» (ОшТУ),
Издатель - «ОшТУ»
Главный редактор: Ж.Ж. ТУРСУНБАЕВ,  член-корреспондент Инженерной Академии КР, кандидат технических наук, доцент, ректор ОшТУ
Зам. главного редактора: Н.Т. ТАНАКОВ, д-р с.-х. наук, доцент, проректор по науке и инновациям ОшТУ
Зарегистрирован Министерством юстиции КР. Свидетельство о регистрации №480 от 28 декабря 2000 г.
Включен в утвержденный  НАК  ПКР «Перечень рецензируемых научных и научно-технических  периодических изданий», в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук.
Журнал включен в Российский индекс научного цитирования. Договор о размещении журнала в Научной электронной библиотеке (НЭБ, РИНЦ, elibrary.ru) № 560-10/2016
05.00.00 - ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
05.05.00 - Транспортное, горное и строительное машиностроение
02.00.00 - ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
03.00.00 - БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
01.01.00 - ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
08.00.00 - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Цели и задачи журнала
1. Предоставление ученым ОшТУ, их коллегам в Кыргызстане и за рубежом возможности публиковать результаты своих исследований.
2. Привлечение внимания к наиболее актуальным, перспективным и интересным направлениям науки и практики.
3. Обеспечение обмена мнениями между исследователями из разных регионов и государств.
Редколлегия журнала постоянно работает над расширением круга авторов, привлекая ученых из вузов-партнеров, коллег из технических и технологических университетов стран ближнего и дальнего зарубежья, ведущих научных работников отраслевых НИИ.
К рассмотрению и публикации принимаются аналитические материалы, научные статьи, рецензии и отзывы на информационные материалы. Принятые к публикации статьи проходят необходимую редакционную обработку.
ОшТУ - ведущий  вуз технологического профиля, выступая в качестве учредителя и издающей организации, осуществляющей выпуск научных журналов, берет на себя обязательства по строгому надзору за публикуемыми научными материалами.
ПУБЛИКАЦИЯ СТАТЕЙ  в журнале для сотрудников ОшТУ – 100 сомов 1 стр., для публикаций извне – 150 сомов 1 стр.
Статьи и сопроводительные материалы направлять в адрес редакции: 723503, Ош, ул Н. Исанова 81, Редакция научно-технического журнала «Известия ОшТУ», e-mail: nauka-oshtu@mail.ru c пометкой  - Известия ОшТУ.
По вопросам публикации статей, по вопросам подготовки текста статьи к публикации и приобретения отдельных номеров обращаться  к ответственному редактору -  д-р с.-х. наук., проф. Б.Н.Шамшиеву.